top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ
 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla FOUREYESON Yazılım Donanım Bilişim Güvenliği Ltd.Şti  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta : info@4eyeson.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

  1. Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazarlama  Satış ve Müşteri destek işlemleri.

  2. İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi. Pazarlama, Satış ve Müşteri destek işlemleri.

  3. İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  4. IP adresi/ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

  1. Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

  2. İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  3. İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ziyaretçilere ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, ziyaretçinin ancak web sitesinde mevcut elektronik posta adresine e-posta göndermesi halinde veya web sitemizde belirtilen telefonu arayarak kişisel bilgilerini verdiğinde manuel olarak ve/veya sesli yanıt sistemi aracılığıyla kayıt edildiğinde elde edilmektedir. Her iki iletişim şeklinde kişisel bilgilerin verilmesinin kişinin açık rızasını gösterdiği ve KVKK 5/2-d kapsamında kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği kabul edilmektedir. KVKK’da sayılan özel nitelikli kişisel veilerin rıza ile verilmesi halinde dahi, bu bilgiler işlenmeyecek ve görüldüğü anda silinecektir.Şirketimiz hiç bir şekilde KVKK Madde 6 ‘da  yer alan özel nitelikli verileri talep etmemekte, depolamamakta ve işlememektedir.

Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir.

Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

  1. Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl

  2. İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl

  3. İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları  kullanabilir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Saygılarımızla

 

 

FOUREYESON Yazılım Donanım Bilişim Güvenliği Hizmetleri Limited Şirketi.

bottom of page